Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

I trieda II trieda III trieda IV trieda V trieda VI trieda VII trieda VIII trieda fotogaléria

História predškolskej výchovy vo Svite.

Po oslobodení Československej republiky štátna správa venuje veľkú starostlivosť výchove detí. Začala zakladať nové školy a aj detské opatrovne, v ktorých sa vtedajšia mládež mala pripravovať na cestu života už od svojho najútlejšieho veku.
72 rokov starostlivosti o najmladšiu generáciu sa zapísalo do histórie nášho malého podtatranského mesta Svit.
Vo Svite bola zriadená 16. septembra 1946 štátna detská opatrovňa s riaditeľom Andrejom Kubínom. Zapísaných bolo 94 detí, o ktoré sa starala Paula Hašková a pestúnka Júlia Čižíková. Prevádzkový rozpočet uhradil štát a vecný rozpočet hradila firma " Baťa ", národný podnik a postarali sa o zariadenie, nábytok, hračky, darčeky na Deda Mráza, detský karneval, Medzinárodný deň detskej radosti v sume 78 620 Kčs.
21. apríla 1948 bol schválený Základný školský zákon, ktorý zjednotil všetky školy.
V tom čase bolo v opatrovni zapísaných 129 detí v dvoch triedach a riaditeľkou bola Helena Pokojová, o rok neskôr riaditeľkou bola Eva Pobehová a učiteľkou Marta Vrlíková. Deti sa zapájali do verejného života v meste, boli to rôzne vystúpenia k dedovi Mrázovi, k Vianociam, Deň matiek, 1. máj.
Od roku 1949- 1958 v prevádzke 2 - 4 triedy, zapísaných detí bolo do 176. O darčeky pre deti sa pravidelne postarali Živena ČSSŽ, Tatrasvit n. p., ČSČK a Chemosvit n. p . Svit.
Od 1. 9. 1955 bola riaditeľkou Zuzana Fedorová, ktorá prestúpila učiť roku 1957 do I. základnej školy. Potom sa riaditeľkou opatrovne stala Jolana Holubíková s učiteľkami Agátou Kyškovou, pestúnkou p. Myškárovou a p. Dudášovou. Kuchárkou bola p. Balážová, Ondrovičová a Imrichová.
V ďalších rokoch v opatrovni pracovali vychovávateľky p. Ivanová, Rusiniaková, Gontkovičová.
V ďalších rokoch v Mš pracovali vychovávateľky p. Ivanová, Rusiniaková, Gontkovičová.
15. augusta 1958 bolo slávnostné odovzdanie novej budovy, I. materskej školy vo Svite. Pásku prestrihol predseda MNV p. Pipiš. A tu sa začínajú dejiny Materskej školy na Mierovej ulici.
Prvou riaditeľkou Mš bola Helena šivecová, ktorá pracovala do roku 1966.
Zapísaných okolo 160 detí a v 4. triedach učili a vystriedali sa učiteľky: Kyšková, Vandrašková, Zacharová, Kisková, Skokanová, Matláková, Rindošová, Rusiniaková, Ivanová, Novotná, Martonová, Vrlíková a Holicová. Kuchárky: Ulbrichtová, Mattová a Dračková, čističky - Labová, Slobodníková, Misčíková. Kuričom bol p. Grác, údržbárom bol p. Baláž.
Denný poriadok bol rozpracovaný podľa harmonogramu v čase od 5.30 hod. do 18.00 hod.
Triedy boli veľké, svetlé, každá trieda má spálňu, šatňu, umývarku, na každom poschodí bola jedna jedáleň, kuchyňa bola v suteréne a používali aj výťah. Strava sa podávala 3 x denne, bola biologicky hodnotná a chutná. Na desiatu deti dostávajú čerstvé ovocie a zeleninu. O zdravotný stav detí sa stará MUDr. Slavkovský. Do Mš chodia deti rodičov zamestnaných v národnom podniku Chemosvit, Tatrasvit, VúCHV, Mäsopriemyslu.
Učiteľky sa starali aj svoj odborný pedagogický rast, študovali na strednej pedagogickej škole, navštevovali rôzne odborné školenia, prevádzali metodické združenia pre materské školy z okresu, pracovné porady riaditeliek popradského okresu, vzdelávali sa aj po politickej línii. Patronátnymi podnikmi boli národné podniky Chemosvit, Tatrasvit, VúCHV, Živena a ČSČK.
Od 1. septembra 1966 pracovala ako riaditeľka Anna Matisová.
Počas rokov pracovali v Mš tieto učiteľky p. Novotná, Handzušová, Jakocsová, Matľáková - Vargová, Gábrišová, Čirská, Vargová, Chumchalová, Jambrichová, Vitikačová, Zacharová, Janovová, Suráková, Rigová, Martonová, Jaroňová, Čurmová, Uličná, Rákošová, Petrovová, Solárová, Poliačiková. Vedúce školskej jedálne boli p. Gapková, Ľachová, šiffelová.
O výdatnú stravu sa starali kuchárky p. Mikušová, Ulbrichtová, Cvanigová, Skokanová, Talarová, Farkašová, Djurbová, Karabinová, štrbková, Hyčíková, Dobiasová.
O čistotu priestorov sa starali upratovačky p. Vašová, Feriančiková, Poľanská, Klembárová, Kokyová, Mlynská. Kuričom bol p. Baláž
8. novembra 1972 odchádza riaditeľka Anna Matisová do Bratislavy a riaditeľkou sa stala Anna Martonová. Kolektív zamestnancov sa začal stabilizovať. Pracujú učiteľky Kleinová, Fábryová, Bednárová, Hlinková, Godišková, Fridmanová, Rusnáková, Kysucká, Havranová.
Spolupracovali so základnými deväťročnými školami, ĽšU, zamestnancami Verejnej bezpečnosti, požiarnikmi, pripomínali si Deň československej armády, Mesiac ZČSSP a VOSR, pripomínali si Víťazný Február, zúčastňovali sa slávnych májových dní, MDŽ , navštevovali divadlá, kino, múzeum, Roľnícke družstvo Batizovce, organizovali športovo - branný deň, organizovali besedy s ochranármi prírody.
1. septembra 1987 bola menovaná riaditeľka Elena Kleinová s kolektívom učiteliek.
V roku 2003 sa v meste Svit zrušili podnikové materské školy, 3-triedna Tatrasvitská a 9-triedna chemosvitská Mš.
Zostala len jedna materská škola, naša a veľmi veľa detí. Rodičia situáciu riešili v okolitých obciach a v Poprade. Naša Mš sa rozšírila o ďalšie 2 triedy. Medzi nové aktivity patrilo vystúpenie detí v Poprade na Deň detí pod Tatrami, kde pravidelne každý rok sa zúčastňujú deti s učiteľkami Alenou Valáškou a Alžbetou Hurčalovou a ich program bol vždy choreograficky najlepší. Ďalšími vydarenými aktivitami boli šarkaniáda, Challenge day, vystupujú pre dôchodcov, SČK, zapájajú sa do zdravotnej výchovy s protidrogovým programom, usporiadali benefičný koncert v rímsko - katolíckom kostole.
Roku 2002 odchádza riaditeľka Elena Kleinová do dôchodku a riaditeľkou sa stáva Alžbeta Hurčalová. Pracujú tu učiteľky Kukurová Eva, Valášková Alena, Krejsová Marcela, Mrakičová Jarmila, Lukáčová Oľga, Ľachová Mária, Bujdošová Iveta, Ringošová Andrea, Krigovská Zuzana, Vlasta Poništová, Čellárová Mária, Milonová Andrea, Korbová Oľga, Martančíková Viera, Zentková Mária. Vedúcou šJ bola Justína Sabová a kuchárky Daniela Janíková, Oľga Vasičáková, Dana Kysacká, upratovačky sú Emíla šerfelová, Anna Koščáková, Katarína Mičianová, Olina Mlynská a Jozefína Gregušková.
V roku 2003 je riaditeľkou Zuzana Rusnáková. Za jej pôsobenia sa začala rekonštrukcia nadstavby a strechy Mš, teraz je to VI. trieda. Okrem aktivít pribudli ďalšie a učiteľky začali robiť projekt na medzinárodnej úrovni - projekt Socrates - Comenius I., okresnú výstavu LEGO - DACTA, škola v prírode vo Vysokých Tatrách.
Od roku 2005 je riaditeľkou Mária Zentková a zástupkyňou Zuzana Čunderlíková.
Nastáva ťažká práca pre celý kolektív. Počas plnej prevádzky sa začala rozsiahla rekonštrukcia Mš. Vymenili sa okná, radiátory, protipožiarne dvere, komplet WC a umyvárky, vymaľovanie tried a spální, zateplenie budovy, výmena linoleí v triedach a vo vstupnej hale, rekonštrukcia 2 bytov v prístavbe - teraz VII. trieda. Celú rekonštrukciu hradil Mestský úrad Svit zo svojho mestského rozpočtu pod vedením Ing. Milana Fecku.
Po prestavbe sa podstatne zmenili a vylepšili priestory Mš, za čo patrí poďakovanie všetkým tým, ktorí sa o to pričinili, primátorovi, poslancom MsZ, Rade školy, Rodičovskému združeniu i celému kolektívu, ktorý v ťažkých podmienkach pri rekonštrukcii zabezpečovali nerušený a bezpečný chod Mš.
V školskom roku 2013/2014 bol zvýšený počet zapísaných detí. Preto na rozhodnutie primátora mesta Svit, PaedDr. Rudolfa Abraháma, sme zriadili ďalšiu - VIII. triedu pre deti od 2 - 3 rokov v priestoroch spálne V. triedy. Ďakujem sponzorom Nadácii Chemosvit, Baliarne Obchodu Poprad a Pyrobatys za podporu. Ďakujem rodičom detí, ktorí nám tiež v tom čase pomáhali podľa potreby.
Zmenili sme systém plánovania edukačného procesu v materskej škole v zmysle zavedenia systému kurikulárnych projektov a to “ Evička nám ochorela“, projekt " Zdravý úsmev ," špinďúra v Kráľovstve Čistoty, ktoré úzko korenšpondovali s významnými nadštandardnými aktivitami školy - Deň mlieka, Deň Zeme, Deň matiek, Deň ovocníčkov, Vianočná akadémia, Farebný týždeň, MDD, Denná škola v prírode, predplavecká príprava, rozlúčka predškolákov s Mš, spolupracujeme so základnými školami, ZUš, knižnicou. V spolupráci s CVČ organizujeme aj krúžkovú činnosť - tanečný, logopedický, výtvarný a jazyk anglický, podľa rozhodnutia rodičov máme aj náboženský krúžok.

V októbri 2014 sa začali rekonštrukčné práce na školskom dvore - výmena teplovodného potrubia firmou Chemosvit Energochem, a.s. Celý školský dvor bol prebágrovaný, kopy zeme, vody, neuveriteľný neporiadok, všade blato. Všetky staré preliezky a kolotoče sme zlikvidovali, lebo nevyhovovali podmienkam a parametrom Eú. S dobrou organizáciou a skvelými zamestnancami sme všetko zvládli. A to počas celodennej prevádzky.
Dvor sme postupne zatrávnili, deti sa hrali s loptami, badminton, učili sa skákať cez gumu, behali a hrali sa detské hry, kreslili v altánku.
Učiteľky študovali, dopĺňali si vzdelanie, ukončili kontinuálne vzdelávania, atestácie a vysokoškolské vzdelanie I. a II. stupňa.
Zapojili sme sa do projektu Digi škola, kde sme získali 4 intreaktívne tabule, dostali sme počítače s tlačiarňami, postupne sme dokupovali digitálne hračky a pomôcky - hovoriace štipce, digitálny fotoaparát, digitálna včela Bee Boot, autokorektívne karty, a podobne.
Život detí v Mš je pestrý a bohatý. O to sa snažia všetci zamestnanci Mš, ktorí svojou prácu vykonávajú s láskou, zodpovednosťou a obetavosťou.
V roku máji 2016 boli na Slovensku a aj v našej Mš rôzne potopy. Budova sa opravila vďaka Bytovému podniku Svit, s.r.o.
Našu prácu sme obohatili o ďalšie aktivity - Deň zdravej čokolády, Deň so starými rodičmi, tvorivé dielne, celoškolské akadémie v Dome kultúry, predškoláci hrajú divadlá pre konškolákov a prvákov Zš, lyžiarsky výcvik, Farebný týždeň, Týždeň bádania a pokusov, Týždeň Naša Zem je guľatá a Deň Zeme - učíme deti separovať odpad v spolupráci s Technickými službami, ktorí nám doniesli farebné kontajnery do Mš, beh za zdravím, Deň na kolieskach, deti kolobežkujú a bicyklujú, Deň mlieka, športová olympiáda materských škôl, zaujímavý je projekt Motýlia záhrada a rozlúčka s predškolákmi.
úzko spolupracujeme s obidvoma základnými školami, so SZUš Fantázia, s CVČ, s Mestskou knižnicou, s mestskou plavárňou, s Mestskou políciou.
Vystupujeme rôznym spoločenským organizáciám v meste.
V októbri roku 2016 bol vypracovaný projekt na náš školský dvor. Celú rekonštrukciu dvora hradil Mestský úrad Svit zo mestského rozpočtu pod vedením Ing. Miroslava škvareka so súhlasom MsZ. Deti majú naozaj nádherný školský dvor, ktorý je rozdelený do pracovných, športových a oddychových zón.
Od 1. 9. 2017 má materská škola právnu subjektivitu. Jej Elokovaným pracoviskom je Mš, školská 21 vo Svite a pracoviská školských jedální.
V súčasnosti je to 10 triedna Mš, zapísaných je 209 detí, o ktoré sa starajú učiteľky Alena Valášková, Zuzana Firmentová, Mgr. Alžbeta Hurčalová, Zuzana Čunderlíková, ktorá je zástupkyňou riaditeľky, Iveta Kleinová, Eva Surmíková, Bc. Soňa Dalma Szelleyová, Emíla Rišová, Mária Ľachová, Vlasta Poništová, Bc. Erika Dugasová, Andrea Ringošová, Edita Mikušová, Mgr. Alena Krajčovičová, Mgr. Eva Svočáková. V Elokovanom pracovisku zástupkyňou riaditeĺky je Mgr. Martina Maličká, učiteľky sú Mgr. Jana Kováčová, Mária Handzušová. Bc. Jana Bachratá. Vedúcou šJ je Justína Sabová, kuchárky sú Iveta Regecová, Mária Bizoňová, Mária Gabončíková, Marta Kučerová, Zuzana Čillíková, Upratovačky sú Katarína Mičianová, Lucia Čižiková, Bc. Jana Enekešová, Ivana Zelková a Zuzana štefančíková. údržbár je vždy všemajster Ján Mišek a pán Miroslav šuták.
Ďakujem celému skvelému a prácechtivému kolektívu, ďakujem rodičom za dôveru a spoluprácu, členom Rady školy za pomoc pri návrhoch a riešení problémov, ďakujem primátorovi Ing. Miroslavovi škvarekovi za pomoc a dôveru a poslancom Mestského zastupiteľstva za správne rozhodovanie pri odsúhlasenú rozpočtu pre Mš.
Čo na záver? Potrebujeme nutne dlhý , môže byť aj starší stojan na bicykle. A . . . Aby sme boli zdraví, kolegiálni k sebe, vytvárali spokojné prostredie pre nám zverené deti. Ak je spokojný učiteľ, spokojné sú aj deti. Ďakujem Vám za pozornosť.
Mária Zentková, riaditeľka Mš, Mierová 41, Svit