Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

I trieda II trieda III trieda IV trieda V trieda VI trieda VII trieda VIII trieda fotogaléria

Charakteristika MŠ :

 • MŠ, Mierová 141, Svit je štátna MŠ, ktorej zriaďovateľom je MESTO SVIT
 • prevádzka MŠ je od 6.00 hod. - 16.00 hod.
 • MŠ je 8 – triedna, z toho 7 tried poskytuje celodenné vzdelávanie a starostlivosť a 1 trieda s poldennou starostlivosťou a vzdelávaním,
 • veková hranica detí je spravidla od 2,5 roka do 6-7 rokov,
 • priestory MŠ sú dostatočne veľké, svetlé, esteticky a vkusne upravené,
 • súčasťou budovy je aj priestranný školský dvor poskytuje deťom veľa možností na rôzne hry a zábavné činnosti,
 • v budove MŠ je školská jedáleň.
 • Vzdelávací proces zabezpečuje 16 kvalifikovaných učiteliek, o čistotu, poriadok a údržbu sa stará 6 prevádzkových zamestnancov a školské stravovanie zabezpečuje 5 zamestnankýň.
 • Vďaka finančným prostriedkom, ktoré získavame zo spolupráce s rodičmi, vybavenosť materskej školy učebnými prostriedkami je dobrá.
 • Materská škola vďaka kvalite edukačného procesu získala kredit predškolského zariadenia, ktoré významne ovplyvňuje výchovu mladej generácie vo Svite, čo sa každoročne odráža v počte prihlásených detí.
 • Ako fakultatívna materská škola aktívne napomáhame pri príprave budúcich učiteliek a v rámci pedagogickej praxe a odovzdávame odborné poznatky študentom SPgŠ v Levoči, katolíckej univerzity v Ružomberku, Prešovskej univerzity v Prešove, Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Zameranie školy :

MŠ si stanovila hlavný cieľ - zohľadniť potrebu celostného rozvoja osobnosti dieťaťa a vyvážene rozvíjať psychomotorickú, kognitívnu, sociálno- emocionálnu i morálnu stránku.
  Aby osobnosť dieťaťa sa rozvíjala, je potrebné :
 • snažiť sa o komplexný rozvoj každého dieťaťa, ktorý zabezpečujeme akceptáciou aktuálnych spoločenských podmienok a uplatňovaním nových moderných trendov a poznatkov z oblasti predškolskej pedagogiky.
 • snažiť sa o rozvoj dieťaťa s ohľadom na nadanie, potreby, záujmy a schopnosti, so zreteľom na celkový rozvoj osobnosti v úzkej spolupráci s rodinou,
 • vypestovať u detí základy zdravého životného štýlu preferovaním pravidelných športovo- pohybových aktivít,
 • vytvárať podmienky pre výchovnú, telesnú, duševnú a spoločenskú pohodu dieťaťa počas pobytu v MŠ,
 • prispievať k utváraniu mravných, spoločensko-povahových a charakterovo-vôľových vlastností,
 • uľahčovať plynulú adaptáciu detí na materskú i základnú školu v spolupráci s rodinou a základnými školami.

Ideálom výchovy a vzdelávania by mal byť dobrý, múdry, aktívny, šťastný a zodpovedný človek. Preto v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole využijeme tradície a skúsenosti z doterajšej činnosti, miestne podmienky, odbornú a osobnú vybavenosť pracovného kolektívu, materiálno technické vybavenie, spoluprácu s rodičmi a inými činiteľmi.
MŠ sa nachádza v centre mesta, nie je vzdialená od prírody, neďaleko sa nachádza Baba a lúky, rieka Poprad , pri ktorých majú deti možnosť bezprostredne sa oboznamovať so životom v lese , na lúke, pri a vo vode.

Profil školy :

 • MŠ akceptuje dieťa ako aktívny subjekt svojho rozvoja a tomu prispôsobuje proces edukácie a výučby so svojimi metódami, prístupmi, stratégiami
 • MŠ je jediná inštitúcia zámerne stimulujúca učenie a socializáciu dieťaťa v období pred vstupom do ZŠ, podnecujúca nadšenie a oživenie detstva, dáva príležitosť zmysluplne prežiť detstvo
 • súbežne plní komplex cieľov zameraných na podporu zdravia a zdravého životného štýlu
 • názov Školského vzdelávacie programu : „Hýb sa, poznávaj a objavuj„
 • MŠ poskytuje nadštandardné aktivity :
  • predplavecká príprava v krytej mestskej plavárni
  • lyžiarsky kurz v SKI Lučivná
  • denná škola v prírode
  • ekologická výchova
  • 1x ročne vystúpenie pre rodičov a verejnosť v Dome kultúry Svit
  • športová olympiáda
  • práca s učebnou pomôckou LEGO – DACTA
  • vystúpenie - Talenťáčik
 • krúžková činnosť v MŠ :
  • oboznamovanie s cudzím jazykom – anglickým ( v spolupráci s CVČ, Jazyková škola Helen Doron, Jazyková škola Happy school )
  • pomoc deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou - logopedický krúžok ( v spolupráci s CVČ ) 
  • práca s nadanými deťmi - tanečný krúžok ( v spolupráci s CVČ)
  • práca s nadanými deťmi – výtvarný krúžok ( v spolupráci s CVČ, ZUŠ, SZUŠ Fantázia)
  • náboženský krúžok ( podľa voľby rodičov )

Projekty v MŠ

   Projekty v MŠProjekty v MŠ pdf formát