Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

I trieda II trieda III trieda IV trieda V trieda VI trieda VII trieda VIII trieda fotogaléria

Denný poriadok

Čas Činnosti
6.00 hod. Otvorenie MŠ, schádzanie detí do MŠ, privítanie
Hry a hrové činnosti detí, individuálne, skupinové, frontálne činnosti a aktivity, edukačné aktivity, individuálne jazykové chvíľky
Pohybové a relaxačné cvičenia
8.30 hod. Osobná hygiena , desiata
  Edukačné aktivity zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno-pohybovej, výtvarnej, dramatickej, grafomotorickej. . . oblasti
Pobyt vonku – vychádzka, pohybové a relaxačné činnosti.
11.30 hod Osobná hygiena, obed
Osobná hygiena - čistenie zubov
  Odpočinok
Pohybové a relaxačné cvičenie
14.30 hod. Osobná hygiena, olovrant
  Hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené, jazykové chvíľky, edukačné aktivity, hodnotenie dňa
16.00 hod. Koniec prevádzky MŠ
Medzi jednotlivými podávanými jedlami sú dodržiavané vhodné intervaly, zloženie stravy zodpovedá zásadám zdravej výživy. Do jedlá detí nenútime ,ale snažíme sa, aby jedlo aspoň ochutnali. Behom celého dňa majú deti k dispozícii pitný režim.
Zaistený je pravidelný denný rytmus a poriadok, ktorý je natoľko flexibilný, aby umožňoval prispôsobovať sa aktuálnej situácii a reakcii na neplánované udalosti v živote MŠ. Organizácia programu sa prispôsobuje počasiu, aby bol zachovaný dostatočne dlhý pobyt detí vonku. V prípade nepriaznivého počasia zostávajú deti v MŠ .
V prípade celoškolských akcií v dopoludňajšom čase deti pobyt vonku neabsolvujú.
Rešpektovaná je individuálna potreba odpočinku, individuálna doba vstávania a odpočinku.