Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

I trieda II trieda III trieda IV trieda V trieda VI trieda VII trieda VIII trieda fotogaléria

Rada školy

 1. Rada školy je ustanovená v zmysle zákona SNR č. 596/2003 Zb. o školskej správe a školskej  samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov,  vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. o ustanovení orgánov školskej samosprávy s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorom je ustanovená.
 2. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy, záujmy rodičov, pedagogických pracovníkov a správnych zamestnancov školského zariadenia a detí v oblasti výchovy a vzdelávania.
 3. Rada školy:
  • navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy,
  • navrhuje, alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy,
  • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy a to najmä :
   • k návrhu na počet prijímaných detí,
   • návrhu a úprave vo výchovno-vzdelávacom zameraní školy,
   • k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,
   • k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy,
   • k návrhu rozpočtu a k návrhu na vykonávanie hospodárskej činnosti školy.
 4. Rada školy výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy:
  • posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a určí poradie navrhovaných kandidátov tajným hlasovaním,
  • odovzdá výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy:
   zoznam kandidátov, návrh kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný predsedom rady školy.

Rodičovské združenie

» člen Slovenskej rady rodičovských združení s registráciou na MV SR
» RZ je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch pod svojím menom a zodpovedá za svoju činnosť
» poslaním RZ v MŠ je spolupracovať s vedením MŠ a jej pedagogickým zborom pri riešení problémov výchovy a vzdelávania detí, pri kocipovaní záujmovej činnosti detí MŠ, pri zabezpečovaní kultúrnych alebo športových podujatí MŠ, pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku MŠ a naopak
Členovia OZ RR pri MŠ, Mierová - 141. , Svit :
2% z daní pre naše deti :
Vedenie materskej školy a výbor rodičovského združenia ďakuje rodičom a priateľom školy, ktorí prispejú svojimi 2% z daní na rozvoj materskej školy.
Doteraz boli zo získaných prostriedkov zakúpené ležadlá do spálne I. a IV. triedy.
Ďakujeme, ďakujeme, ďakujeme, ďakujeme, ďakujeme, ďakujeme, ďakujeme, ďakujeme.